Ρωδώνάς Τοπικοί Σύμβουλοι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΩΝΑ