Τα νέα δεδομένα επιβάλλουν ο Δήμος να αποτελεί φορέα υψηλών ταχυτήτων.  Στο περιβάλλον αυτό και με γνώμονα την ολιστική παρέμβαση των δράσεων οι θεματικοί στόχοι αποτελούν αλληλένδετες ενότητες όπως η στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, μπορεί να συνδυαστεί με την στήριξη του τουριστικού προϊόντος και να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης επενδύσεων. Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν στόχους βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού, σε τομείς ευθύνης του Δήμου, που θα ενσωματωθούν και εξειδικευτούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.  Πιο συγκεκριμένα :

Εκκαθάριση του προϋπολογισμού από έργα ‘λιμνάζοντα’ ή έργα μη επενδυτικού χαρακτήρα, ενώ σε κάθε πρόταση θα επιδιώκεται η πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, με προτεραιότητα την αξιοποίηση των δεδομένων του φυσικού περιβάλλοντος, της παραγωγικής δυνατότητας και του πολιτιστικού αποθέματος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον Δήμο Αμυνταίου αποτελεί μια αναγκαία προσέγγιση προς την κατεύθυνση της σύγχρονης διακυβέρνησης. Ο Δήμος Αμυνταίου έχει επιφορτιστεί με πολλές αρμοδιότητες για το λόγο αυτό απαιτείται βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με έμφαση στις ψηφιακές υπηρεσίες.  Η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο την δια λειτουργικότητα των υπηρεσιών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ένας αποτελεσματικός δήμος στην υπηρεσία του δημότη θα πρέπει να ακολουθεί τα κάτωθι:

 • Δημιουργία δομής Ύδρευσης-Αποχέτευσης για την ορθολογική διαχείριση του νερού
 • Λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) στον Δήμο
 • Ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τον Δήμο
 • Ανανέωση και σύνταξη νέων κανονισμών για την λειτουργία παρεχόμενων υπηρεσιών για την διευκόλυνση των πολιτών αλλά και των υπηρεσιών (κανονισμός κοιμητηρίων, κανονισμός καθαρισμού οικοπέδων κλπ)
 • Εφαρμογή πολιτικής «Ανοικτών Δεδομένων» του Δήμου, με αύξηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων
 • Εκμετάλλευση του μέτρου της ‘Πάγιας Προκαταβολής’
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε όλες τις δομές και υπηρεσίες του Δήμου
 • Ενίσχυση προγραμμάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών με τον Δήμο, με εφαρμογή πολιτικής ‘Συνδεσιμότητα για τους Πολίτες’ με στόχο την μείωση του διοικητικού φόρτου και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
 • Οργάνωση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου
 • Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας του Δήμου
 • Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που τους αφορούν
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με ενίσχυση της συνεργασίας με το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Προσωπικού (ΠΙΝΕΠ) και τα ΑΕΙ της χώρας μας.
 • Σύνταξη και εφαρμογή νέων κανονισμών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
 • Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την δημιουργία εσόδων