Η πρόκληση της Ενεργειακής Μετάβασης  αποτελεί μια πρόκληση  «Αναπτυξιακής Μετάβασης»

Το Αμύνταιο, έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές οικονομικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Οι βασικές του είναι δύο :

 • Αναθεώρηση του ξεπερασμένου αναπτυξιακού μοντέλου
 • Κατάρτιση στρατηγικού πλάνου ανθεκτικότητας

Η πρόκληση της Ενεργειακής Μετάβασης πέρα από πρόκληση  Εργασιακής αποτελεί και μια πρόκληση  «Αναπτυξιακής Μετάβασης».  Με απλά λόγια ο Δήμος Αμυνταίου πρέπει να αναθεωρήσει το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης δεν συμβαδίζει με την σύγχρονη οικονομία και με μαθηματική ακρίβεια προχωρούμε προοδευτικά σε αποκλεισμό από κάθε εργαλείο της σύγχρονης οικονομίας.  

Η πρόκληση του δήμου είναι  να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο που να συμβαδίζει και να είναι συμβατό με την νέα εποχή, τα σύγχρονα εργαλεία και την μετα-λιγνίτη εποχή.  

Ο Δήμος Αμυνταίου προκειμένου να ενισχύσει την οικονομία, να περιορίσει την ανεργία και να δημιουργήσει πόρους ώστε να  βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών του, θα πρέπει να εστιάσει σε ένα μοντέλο που ενσωματώνει: 

 • Καινοτόμες επενδύσεις που θα μπορούσαν να προσελκύσουν εργατικό δυναμικό ή και θα αποτρέψουν τη μαζική μετανάστευση των κατοίκων του τόπου μας
 • Δημιουργία άτυπου τοπικού χωροταξικού για την χωροθέτηση επενδύσεων σε διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις (Επιχειρηματικό Πάρκο Μεράς)
 • Ανάπτυξη της μεταποίησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Στοχευμένες δράσεις στήριξης αμπελουργίας και οινοποιίας
 • Σχεδιασμός και δημιουργία κέντρου επιχειρηματικότητας και επιτάχυνσης επιχειρηματικών ιδεών. Στόχος του κέντρου είναι η υιοθέτηση πολιτικής που θα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, την συνεργασία τους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν.
 • Προώθηση επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία που θα περιλαμβάνουν χρηματοδότηση ερευνητικών έργων σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης σε συνεργασία με Φορείς Γ’βάθμιας εκπαίδευσης
 • Δημιουργία νέων και υποστήριξη υφισταμένων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού
 • Ενεργοποίηση της επιτροπής τουρισμού με την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων που συμμετέχουν στο τουριστικό προϊόν της περιοχής.
 • Αποτύπωση και αποδοτική χρήση των πόρων και εφαρμογή προγραμμάτων κυκλικής οικονομίας

Σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης είναι η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη υψηλής αξίας προϊόντων  μέσω αξιοποίησης ολοκληρωμένου προγράμματος ανάδειξης της ταυτότητας κάθε περιοχής. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, θα εφαρμοστούν προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και προγράμματα ενίσχυσης του εισοδήματος των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Θα ενισχύσουμε τα συγκριτικα μας πλεονεκτήματα μέσω της δημιουργίας Πόλων Ανάπτυξης που βασίζονται στη συνεργασία του Δήμου με δίκτυα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η περιοχή μας βρίσκεται μεταξύ της «μεγάλης μετάβασης» και αναμένεται στα επόμενα χρόνια να ζήσουμε ριζικές αλλαγές και πιέσεις για βίαια προσαρμογή σε νέες συνθήκες.

Η ανθεκτικότητα χαρακτηρίζεται ως η δημιουργία κατάλληλων αντανακλαστικών για να ανταποκριθεί ο Δήμος επαρκώς σε μια ενδεχόμενη κρίση. Όπως ο αντισεισμικός κανονισμός,  αποτελεί την βασική παράμετρο για την ανέγερση μιας οικοδομής η οποία θα αντέξει τις σεισμικές δονήσεις της εκάστοτε περιοχής, έτσι το πλάνο ανθεκτικότητας εξετάζει τους μελλοντικούς κινδύνους και χτίζει τα κατάλληλα θεμέλια.

Πρακτικά, η κατάρτιση ενός σχεδίου ανθεκτικότητας για έναν δήμο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί συνεργασία, προγραμματισμό και συνεχή αξιολόγηση.

Μερικά βασικά βήματα:

 • Εκτίμηση Κινδύνου: Πρώτο στάδιο είναι η λεπτομερής έρευνα και καταγραφή με στόχο την εκτίμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει και πρόκειται να αντιμετωπίσει ο δήμος. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας η εργασιακή μετάβαση και ο ενεργειακός χειμώνας στέκονται στην κορυφή, ενώ άλλα παραδείγματα αποτελούν η μαζική ανεργία, κοινωνικές ανισότητες, φυσικές καταστροφές, οικονομικές κρίσεις κ.λπ.
 • Συμμετοχή των Ενδιαφερομένων μερών: Εντοπισμός και ενεργοποίηση των κυρίως ενδιαφερομένων μερών, όπως τοπικές αρχές, οργανώσεις, επιχειρήσεις, κοινωνικές ομάδες και κοινότητες.
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός: Δημιουργία μιας στρατηγικής που περιλαμβάνει στόχους, δράσεις, χρονοδιαγράμματα και μέτρα αξιολόγησης.
 • Χρηματοδότηση: αναζήτηση διαθεσίμων πηγών χρηματοδότησης και κατάρτιση προϋπολογισμού.
 • Εφαρμογή: Εφαρμογή των δράσεων, με σημεία ελέγχου προόδου και απαραίτητες αναπροσαρμογές στις αποκλίσεις.
 • Αξιολόγηση και Παρακολούθηση: Εφαρμογή μέτρων αξιολόγησης για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου.
 • Επανεξέταση/Αναθεώρηση: Το σχέδιο πρέπει να είναι δυναμικό, με τακτικές επανεξετάσεις και ενημερώσεις ώστε να ανταποκρίνεται σε νέα δεδομένα, προκλήσεις και κινδύνους.