Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να ζεί σε μια καθαρή πόλη

Στόχος μας είναι μια νέα συλλογική κουλτούρα που θα σέβεται τον Δήμο, τον οικισμό το περιβάλλον. Θα δημιουργήσουμε ένα Δήμο καθαρό και πράσινο που θα απολαμβάνουμε και θα προσέχουμε.

Η πόλη και οι οικισμοί είναι το σπίτι μας

Η καθαριότητα, το πράσινο και το περιβάλλον αποτελούν τρεις από τις πιο θεμελιώδεις στήλες για τη δημιουργία ενός υγιούς και βιώσιμου οικιστικού περιβάλλοντος.

 • Η καθαριότητα δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, αλλά ένας τρόπος ζωής. Καθαρές πόλεις σημαίνουν υγιεινότερες κοινότητες, λιγότερες ασθένειες και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους τους.
 • Το πράσινο είναι ο πνεύμονας των οικισμών. Πάρκα, κήποι και πράσινες επιφάνειες βοηθούν στην αναζωογόνηση του αέρα, προσφέρουν χώρους αναψυχής και συμβάλλουν στην ψυχική ευεξία των πολιτών.
 • Τέλος, το περιβάλλον είναι η κληρονομιά που αφήνουμε στις επόμενες γενιές. Η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η μείωση της ρύπανσης είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ενός φωτεινού και βιώσιμου μέλλοντος.

Οι προτάσεις μας αφορούν:

 • Μείωση των εκπομπών του CO2 του Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος
 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις των δημοτικών κτιρίων και των εγκαταστάσεων
 • Προώθηση της κυκλικής οικονομίας
 • Ανάπτυξη ΑΠΕ και ενεργειακός συμψηφισμός με στόχο την Ενεργειακή αυτάρκεια του Δήμου
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Διαχείριση των δημοτικών δασών
 • Αποκατάσταση του ενεργού ορυχείου της Βεγόρας που αποτελεί ένα πρότυπο και καινοτόμο πρόγραμμα με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και τον πρωτογενή τομέα.
 • Προστασία των ποταμών και των λιμνών με έμφαση στην ανάδειξη του μοναδικού οικοσυστήματος των πέντε λιμνών
 • Ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυσικών και αστικών οικοσυστημάτων απέναντι στην κλιματική αλλαγή καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών έγκαιρης πρόγνωσης και αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και έκτακτων αναγκών.
 • Ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνων της πολιτικής προστασίας, με ιδιαίτερη μέριμνα στα θέματα αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Υλοποίηση έργων υποδομων στους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων.
 • Βελτίωση των δομών αποκομιδής απορριμμάτων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας
 • Δημιουργία Σχολείου της φύσης (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Κέντρο επανάχρησης υλικών) και της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά Θέματα

H Ευρωπαικη πολιτικη για το Περιβαλλον

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έχει ως στόχο τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον περιλαμβάνουν:

 • Ολοκληρωμένη Προσέγγιση: Η ΕΕ εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ενσωματώνοντας τις περιβαλλοντικές πολιτικές σε άλλους τομείς, όπως η γεωργία, η ενέργεια και οι μεταφορές.
 • Αρχή του “Ο ρυπαίνων πληρώνει”: Η ΕΕ υποστηρίζει την αρχή ότι οι ρυπαίνοντες θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος της ρύπανσης που προκαλούν.
 • Προστασία της Βιοποικιλότητας: Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προστατεύει τη βιοποικιλότητα και να αντιμετωπίζει τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη και οι οικοτόποι.
 • Κλιματική Αλλαγή: Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 • Προστασία των Υδάτων: Με την Οδηγία για τα Υδάτινα, η ΕΕ στοχεύει στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων σε όλη την Ευρώπη.
 • Προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Η ΕΕ υποστηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίης